ID저장
회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기
초급중국어 3강 - 시간표현 479

이태원
정도보어
"了"의 사용법
날짜&요일 표현법
是자문
정반 의문문

 
 

날짜 & 요일 표현법

, 일 표현

: 月 /  : ()

요일 표현

星期一(xīngqīyī)星期二(xīngqīèr)星期三(xīngqīsān)星期四(xīngqīsì)星期五(xīngqīwǔ)星期六(xīngqīliù)星期天(xīngqītiān) or 星期日(xīngqīrì)

날짜 묻기

(jīn)(tiān) ()(yuè) ()(hào)

요일 묻기

(jīn)(tiān) (xīng)()()                                                                                    

생일 묻기

()(de) (shēng)() (shì) ()(yuè)()(hào)